top of page
The Crucible of Language | Vyvyan Evans

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: ناگفتنی معنا
1. گشودن راز

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_دیدگاه رایج معنا
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_و کلمه…معنی است

2. کیمیاگر، بوته و
بیان ناپذیری معنا
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زبان به عنوان پنجره ای بر ذهن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ بدن در ذهن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ معنی جام مقدس است
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ معنی در ذهن، معنی در
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ language         

قسمت دوم:  معنی در ذهن
3.  الگوها در زبان، الگوها در

ذهن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ الگوها در زبان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ الگوهایی در ذهن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ همه چیز درباره رویدادها
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ رفتار بد کامپیوترها و

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ عاشقان بی میل
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ مبانی معنا
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Meaning in mind        

4.  زمان مگس میوه ماست
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ همین سه شنبه است
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ یک ساعت در مغز
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ چهره های متعدد زمان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زمان مگس میوه ماست
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زمان در دست (و گوش)
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ پس این ما را کجا رها می کند؟  
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ رمز و راز زمان

5. مفاهیم بدن به جلو
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ روح در دستگاه
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زبان بدن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ مفاهیم بدنه چهارم
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ ذهن های بدون بدن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Laying the ghost to rest         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

6. موتور مفهوم ساز (یا how to 
بچه بساز)
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ چگونه یک نوزاد بسازیم
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ آناتومی طرحواره تصویر
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ پاسخ عقل گرا
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ متولد شده برای دیدن ساختار در جهان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ موتور مفهوم ساز
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ صحنه های اولیه تجربه

7. عمل خلقت
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ یک کوه یخ شناختی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ عمل خلقت
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ کاهش پیچیدگی در مقیاس انسانی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ قدرت ترکیب
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ رمز و راز خلاقیت

قسمت سوم:  معنی در زبان
8.  شبکه های کلمات
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ کلمات تغییر دهنده هستند
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ شبکه های کلمات
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ آیا استعاره مفهومی تغییر می کند

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ معانی کلمه؟
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ توهم وحدت معنایی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ ماهیت دایره المعارفی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ به معنی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زندگی خصوصی کلمات

9.  معنی در ترکیب
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ یک ویژگی طراحی برای انسان

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ معناسازی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ معنی دستور زبان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ مفاهیم پارامتریک
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ معنی در ترکیب
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ آناتومی زبان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ ساخت و سازهایی در ذهن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ برای بازگشت به ابتدا     _cc781905-136bad5cf58d_ _cc781905-136bad5cf58d_ _cc781905

10. گونه های تعاونی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ در راه مسائل عمیق تر
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ هوش، ابزار و سایر ذهن ها
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ گونه های تعاونی
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ عبور از آستانه نمادین
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ به سمت نمادین انتزاعی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  reference 

11. بوته زبان
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ جاده طولانی و پر پیچ و خم
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ انسان شدن
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ چی شد؟
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ زبان چند ساله است؟
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ تولد گرامر
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ پیدایش دستوری

          _cc781905-5cde-3194 پیچیدگی -bb3b-136bad5cf58d_
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ بوته زبان و

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ ظهور معنا

پایان: مثلث طلایی

از طعنه‌های خاردار و کودکانه در زمین بازی مدرسه گرفته تا سفسطه‌های فصیحانه وکیلی که جایزه می‌دهد، خلأ قانونی را در دادگاه باز می‌کند، یعنی هر بار که از زبان برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنیم. نحوه استفاده ما از زبان - برای انتقال ایده ها، درخواست، درخواست لطف، ابراز خشم، عشق، ناراحتی - بسیار مهم است. در واقع، معنای زبانی می‌تواند امری مرگ و زندگی باشد.  و با این حال، تا همین اواخر، ارزش ارتباطی زبان به همه به جز حواشی تحقیقات علمی تنزل داده شده بود.

که دربوته زبانVyvyan Evans توضیح می دهد که ما چه می دانیم، و چه کاری انجام می دهیم، زمانی که ما با استفاده از زبان ارتباط برقرار می کنیم. او نشان می دهد که چگونه معنای زبانی نشأت می گیرد، از کجا می آید، و روشی که زبان به ما امکان می دهد معانی را منتقل کنیم که می تواند ما را به اشک برساند، ما را تا سرحد مرگ خسته کند، یا ما را از خوشحالی سرگیجه کند.  او استدلال می کند که معنی یکی از آخرین مرزها در نقشه برداری ذهن انسان است.   

منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2016  به زبان ترکی نیز منتشر شده است.

وقت آن است که در مورد آنچه که انسان را خاص می کند تجدید نظر کنیم. بررسی دردانشمند جدید.

انشا بر اساس کتاب درگفتگو:"چگونه یک شوخی می تواند به ما کمک کند تا رمز و راز معنا را در زبان باز کنیم"

 

بوته زباندر سال 2016 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به عنوان کتاب سال انتخاب شد.

bottom of page