top of page

نظرات و پاسخ مقالات

 

تغییر پارادایم در زبان شناسی؟  دگم نادرست و افسانه زبان.  2015.

Leaving the Myth Behind: A Reply to Adger (2015).(با کریستینا بهمه). منتشر شده در سال 2015 درLingua, 162: 149-159.

هوش مشارکتی و طراحی گیرنده به عنوان محرک‌های تعصبات زبانی در سیستم‌های نشانه خانه.تفسیر گلدین میدو. منتشر شده در سال 2015.زبان، شناخت و علوم اعصاب.

شبیه‌سازی معناشناسی و زبان‌شناسی زمان - پاسخی به Zwaan.  Published 2008. در P. Indefrey & M. Gullberg (ed.). پیش نیازهای شناختی و عصبی زمان در زبان.  آموزش زبان58: تامین 1، صفحات 27–33. 

bottom of page