top of page

زبان فضا

مبنای ادراکی بازنمایی فضایی.  Published 2010. در V. Evans and P. Chilton (eds.). زبان، شناخت و فضا: وضعیت هنر و جهات جدید.  انتشارات Equinox. _cc781905-5cde-3194-bb35-f


این فصل به 1) ادراک فضا، و روشی که در آن تجربه فضایی بر اساس سیستم‌های ادراکی حسی و مکانیسم‌های مغز ما «ساخت» می‌شود، و 2) اینکه چگونه تجربه فضایی «بازتوصیف» می‌شود و باعث ایجاد بنیادی می‌شود، می‌پردازد. مفاهیم فضایی قبل از ظهور زبان از حدود یک سال به بعد.

تجربه فضایی، ساختار واژگانی و انگیزه: مورد در. (با آندره آ تایلر). منتشر شده 2004.  در G. Radden و K. Panther.مطالعات انگیزش زبانی، صص 157-192. برلین و نیویورک: موتون دو گرویتر.

این مقاله با دیدگاه دریافتی از ساختار واژگانی، که واژگان را مخزن امر دلخواه و خاص می‌داند، مشکل دارد. استدلال می شود که فرهنگ لغت به طور سیستماتیک انگیزه دارد. دیدگاه سنتی واژگان از سه جهت ناکافی نشان داده شده است. اینها به این واقعیت مربوط می شود که یک کلمه می تواند معانی جدیدی در زمینه های جدید به خود بگیرد، اینکه کلمات تمایل به چند معنایی دارند و یک کلمه واحد می تواند در طیفی از طبقات واژگانی مختلف ظاهر شود. یک مطالعه موردی از in برای نشان دادن مسائل در دست ارائه شده است.

 

بازاندیشی انگلیسی "حروف حرکت": مورد To و Through. (با آندره آ تایلر). تاریخ انتشار 2004.  In H. Cuyckens, W. de Mulder and T. Mortelmans (ed.), Adpositions of Movement, pp. 247-270.  (Belgian Journal of Linguistics, 18). آمستردام: جان بنجامین. 

 

این مقاله مخالف این دیدگاه است که حروف اضافه حرکت را تعیین می کنند. پیشنهاد می‌شود که حروف اضافه مانند to و through علاوه بر یک عنصر کاربردی، با ویژگی‌های فضایی مرتبط هستند. عنصر عملکردی در نتیجه تعامل روزانه ما با پیکربندی فضایی مرتبط با حرف اضافه خاص به وجود می آید. خواندن "حرکت" اغلب با این حروف اضافه از ادغام عناصر فضایی و عملکردی با زمینه جمله ای ناشی می شود.

بازنگری شبکه‌های چندمعنی حرف اضافه: مورد بیش از حد.(با آندره آ تایلر). 2001. Language, 77, 4, 724-765.  تجدید چاپ شده در B. Nerlich, L. Todd, V. Herman and DD Clarke (eds.) ذهن و زبان، ص 95-160.  Berlin: Mouton de Gruyter. 

این مقاله چند معنایی واژگانی را از طریق بررسی عمیق حرف اضافه انگلیسی over مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر با کار در چارچوب زبان شناختی شناختی، کیفیت غیر خودسرانه واژگان ذهنی و ماهیت بسیار خلاقانه سیستم مفهومی انسان را نشان می دهد.

bottom of page