top of page

استفاده از زبان و اندیشه برای اصلاح رویدادها در زمان یکی از پیچیده ترین شاهکارهای محاسباتی است که انسان انجام می دهد. ویویان ایوانز در اولین طبقه بندی چارچوب های مرجع زمانی به طول کتاب، مروری بر نقش فضا در ساختار بازنمایی انسان از زمان ارائه می دهد.

 

او با به چالش کشیدن این فرض که زمان از نظر مکان به طور مستقیم ساختار یافته است، نشان می دهد که در حالی که فضا برای بازنمایی زمانی مهم است، با این حال زمان از آن جدا و قابل تمایز است. ایوانز برای سه چارچوب زمانی متمایز از مرجع در زبان و شناخت استدلال می کند و ماهیت مرجع زمانی را از منظر بین زبانی ارزیابی می کند.

 

تز اصلی او این است که مشخصه مرجع زمانی گذرا است، ویژگی منحصر به فرد در حوزه زمان. این مطالعه مهم نه تنها برای رابطه بین مکان و زمان، بلکه برای رابطه بین زبان و تفکر مجازی، و ماهیت ساخت معنا با واسطه زبانی نیز دارد.

 

 

فهرست مطالب

 

PART I  جهت
1.  مقدمه
2.  معناشناسی دسترسی


PART II  فریم های مرجع زمانی
3.  ماهیت مرجع زمانی
4.  مرجع زمانی Deictic
5.  مرجع زمانی متوالی
6. مرجع زمانی بیرونی
7. زمان در مقابل مکان


PART III  معنی ساختمان و مرجع زمانی
8 .  استعاره های مفهومی و مفاهیم لغوی
9. ساخت معنای مجازی در نظریه LCCM
10. مقتضیات معنایی و مرجع زمانی
11. کلیات و تنوع در بازنمود میان زبانی زمان

تایید

زمان در عین حال آشنا و اسرارآمیز است. وضعیت آن در جهان فیزیکی ممکن است نامشخص و مورد مناقشه باشد، تصورات فرهنگی از آن ممکن است به طور چشمگیری متفاوت باشد، اما زمان برای همه تجربیات بشری اساسی است. ویو ایوانز به زبان شناسان و سایر محققان ابزارهای جدید مهمی را ارائه می دهد. در مورد این حوزه جذاب فکر کردم."

 

پروفسور کریس سینها، استاد برجسته دانشگاه هونان

bottom of page