top of page
Cognitive Linguistics - Copy.png

فهرست مطالب
 

بخش اول: شرکت زبانشناسی شناختی
1      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ What do cognitive linguists study?   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         
2      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ تعهدات کلیدی and روش های تحقیق
3      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ مبانی تجربه I: فضا
4      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ مبانی تجربه II: زمان
5      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ زبان مورد استفاده I: دانش زبان
6          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   زبان در حال استفاده II: Language change and

          _cc781905-5cde-3194 کسب -bb3b-136bad5cf58d_    
7          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   موضوعات کلیدی در علم زبان: رسمی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     در مقابل cognitive_cc781905-2005-2015

PART II:  CONCEPTUAL STRUCTURE                     
8      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ رویکرد زبانشناسی شناختی به چیست؟

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     conceptual_cc781905-5cde-31905-5cde       
9       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Image schemas و مبدا مفاهیم
10          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ معناشناسی شناختی
11          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ طبقه بندی و شناختی آرمانی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     models     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf 58d_ 
12          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ نظریه استعاره مفهومی
13          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ استعاره های اولیه و مفهومی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     metonymy   

بخش سوم: ساختار معنایی    
14          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_رویکرد زبانشناسی شناختی چیست؟

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    معناشناسی؟
15          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_رویکرد دایره المعارف به معنایی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure I: Overview 
16          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_رویکرد دایره المعارفی به معنایی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure II: دو نظریه
17          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Network approaches to semantic structure   18    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-31138 ساخت و ساز و ساخت و ساز 31194-5cde-3194
19          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_فضاهای ذهنی و معنای گفتمانی  
20          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ترکیب مفهومی و معنایی

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    creativity      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       

بخش چهارم: گرامر
21          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_رویکرد زبانشناسی شناختی چیست؟

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    گرامر؟        _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 
22          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar I: Lexical classes        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 
23          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar II: Constructions
24          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar III: The verb string       
25          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Construction Grammar I: Accounting for

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    irregularity in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    
26          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Construction Grammar II: Accounting for

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    generalisations in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
27          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_تکامل گرامر

قسمت پنجم:  کاربردها و بسط های زبان شناختی
28          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_زبان، جامعه و گفتمان
29          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_متن، روایت و ادبیات
30          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ژست و زبان اشاره

 

زبان شناسی شناختی:
یک راهنمای کامل

این کتاب یک مرور جامع و معتبر - راهنمای کامل - برای شرکت زبانشناسی شناختی است. زبان‌شناسی شناختی یک مکتب فکری معاصر و بسیار تأثیرگذار است که شامل مطالعه زبان، ذهن و رفتار اجتماعی انسان می‌شود. این کتاب تعهدات نظری اولیه و اصول راهنمای شرکت را بررسی می‌کند و مروری کامل و جذاب از طیف وسیعی از حوزه‌های مورد مطالعه توسط زبان‌شناسی شناختی، از جمله تمام جنبه‌های زبان، ذهن، و همچنین کاربردها و توسعه‌های زبان‌شناسی شناختی را ارائه می‌کند. مطالعه متن، ادبیات، گفتمان و جامعه. این کتاب به طور مساوی بر ارائه نظریه‌های زبان شناختی تأثیرگذار و نیز گزارش‌های توصیفی از پدیده‌های زبانی، روان‌شناختی و رفتاری تمرکز دارد. همچنین خواننده را با روش ها و رویکردهایی که توسط زبان شناسی شناختی در مطالعه زبان، ذهن و رفتار انسان به کار می رود آشنا می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه ادینبورگ در 1 می 2019

در دسترس مستقیم ازناشر (شامل نسخه الکترونیکی کتاب برای دانلود)
 

همچنین موجود ازamazon.com

یک سایت آنلاین همراه دارای سوالات تجزیه و تحلیل داده ها برای استفاده در زمینه های کلاس درس است. تمرین ها را با کلیک بر روی برگه "منابع" دانلود کنیداینجا.

تاییدیه ها
"یکی از بهترین مقدمه های تلاقی زبان و ذهن که تا کنون نوشته شده است... یک شاهکار و یک لذت."
پروفسور دانیل ال. اورت، دانشگاه بنتلی

"حتما بخوانید"... جامع، عمیق... وسعت و عمق پوشش آن بی نظیر است."
ژانت لیتلمور، پروفسور زبان شناسی کاربردی، دانشگاه بیرمنگام

مرورمنتشر شده در مجله زبان، فرهنگ و دین، 2021

bottom of page