top of page
The Crucible of Language | Vyvyan Evans

目录

前言
第一部分:意义的不可言说性
1.揭开谜团

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_意义的普遍观点
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_这个词是……意思

2. 炼金术士、坩埚和
意义的不可言喻
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言是心灵的窗口
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_头脑中的身体
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_意义是圣杯
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 记在心里的意思,在里面的意思
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ language         

第二部分: 心中的意思
3. 语言模式,模式

头脑
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言模式
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 头脑中的模式
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 所有关于事件
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 计算机表现不佳,并且

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_不情愿的恋人
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 意义基础
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Meaning in mind        

4. 时间是我们的果蝇
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 今天才周二
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 大脑中的时钟
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_时间的许多面孔
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_时间是我们的果蝇
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 时间在手(和耳朵)
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 那么这给我们留下了什么?  
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_时间之谜

5.概念正文
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_机器中的幽灵
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_身体的语言
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 概念正文
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 没有身体的头脑
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Laying the ghost to rest         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

6.概念制作引擎(或how to 
造一个婴儿)
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_如何打造宝宝
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 图像模式的剖析
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_理性主义者的反驳
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_天生见世间结构
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_概念制作引擎
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_初级场景体验

7. 创造行为
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_认知冰山
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 创造的行为
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 将复杂性降低到人类规模
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_混合的力量
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_创造力之谜

第三部分: 语言含义
8. 词网
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言是换生灵
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 词网
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_概念隐喻是否改变

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 词义?
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_语义统一的错觉
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_的百科全书性质

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 含义
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_话的私生活

9.  Meaning in the mix
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 人类的设计特征

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_意义生成
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_语法的含义
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_参数概念
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_混音中的含义
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言剖析
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 脑中的构造
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_回到开头    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

10.合作品种
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 在通往更深层次的道路上
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 智力、工具和其他头脑
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_合作物种
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_越过符号门槛
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 走向抽象符号

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  reference 

11. 语言的熔炉
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_曲折的道路
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 成为人类
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 发生了什么事?
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言几岁了?
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_语法的诞生
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_语法的出现

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 复杂度
         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 语言的熔炉和

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_意义的崛起

结语:金三角

从学校操场上带刺的幼稚嘲讽,到律师在法庭上撬开法律漏洞的雄辩诡辩,每次我们使用语言相互交流时,意义都会产生。我们如何使用语言——传达想法、提出请求、请求帮助、表达愤怒、爱、沮丧——是最重要的;事实上,语言意义可能是生死攸关的问题。  然而,直到最近,语言的交际价值才被归为科学探究的边缘。

语言的熔炉Vyvyan Evans 解释了当我们使用语言进行交流时,我们知道什么,我们做了什么;他展示了语言意义是如何产生的,它从何而来,以及语言如何使我们能够传达让我们流泪、无聊至死或让我们高兴得头晕目眩的意义。 他认为,意义是绘制人类思维的最后边界之一。   

由剑桥大学出版社于 2016 年出版。 也以土耳其语出版。

是时候重新思考是什么让人类与众不同.评论在新科学家.

根据书中的作文谈话:“一个笑话如何帮助我们解开语言意义的神秘面纱”

 

语言的熔炉被剑桥大学出版社评为 2016 年年度图书。

bottom of page