top of page
Cognitive Linguistics - Copy.png

目录
 

第一部分:认知语言学事业
1      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ What do cognitive linguists study?   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         
2      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_关键承诺和 研究方法
3      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 经验基础 I:空间
4      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 经验基础 II:时间
5      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 使用的语言 I:语言知识
6          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   使用语言二:语言变化 and

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     采集
7          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   语言科学中的关键主题:形式

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     与 cognitive linguistics

PART II:  CONCEPTUAL STRUCTURE                     
8      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 什么是认知语言学方法

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     概念 结构?       
9       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Image schemas和 origin of 概念
10          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_认知语义
11          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 分类和理想化认知

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     models     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf 58d_ 
12          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_概念隐喻理论
13          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 主要隐喻和概念

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     metonymy   

第三部分: 语义结构    
14          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_什么是认知语言学方法

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    语义?
15          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_百科全书式的方法 to semantic

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure I: Overview 
16          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_语义的百科全书式方法

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure II:两种理论
17          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Network approaches to semantic structure   18    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      访问语义和意义构造
19          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_心理空间和话语意义 
20          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_概念混合和语义

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    creativity      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       

第四部分:语法
21          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_什么是认知语言学方法

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    grammar?        _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 
22          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar I: Lexical classes        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 
23          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_认知语法 II:结构
24          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar III: The verb string       
25          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_构造语法I:Accounting for

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    irregularity in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    
26          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_构造语法二:Accounting for

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    generalisations in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
27          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_语法的演变

第五部分: 认知语言学的应用和扩展
28          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_语言、社会和话语
29          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_文本、叙事和文学
30          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_手势和手语

 

认知语言学:
完整指南

本书是对认知语言学事业的全面而权威的概述——完整的指南。认知语言学是一个当代且极具影响力的思想流派,包括对人类语言、思维和社会行为的研究。这本书调查了企业的主要理论承诺和指导原则,并对认知语言学研究的广泛领域进行了全面而引人入胜的概述,包括语言、思维的所有方面,以及认知语言学在以下领域的应用和扩展文本、文学、话语和社会的研究。该书同样侧重于介绍有影响力的认知语言学理论,以及对语言、心理和行为现象的描述性说明;它还向读者介绍了认知语言学在研究人类语言、思想和行为时采用的方法和方法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爱丁堡大学出版社于 2019 年 5 月 1 日出版

可直接从出版商 (含本书电子版下载)
 

也可从亚马逊网站

配套的在线站点提供用于课堂环境的数据分析问题。单击“资源”选项卡下载练习这里.

背书
“有史以来最好的介绍语言与思想交集的作品之一……杰作和乐趣。”
宾利大学 DANIEL L. EVERETT 教授

“一本“必读”……全面、深入……其覆盖面的广度和深度是无与伦比的。”
JEANNETTE LITTLEMORE,伯明翰大学应用语言学教授

审查发表于 语言、文化和宗教杂志, 2021

bottom of page